PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Yayım tarihi:  /   Son güncellenme  /   Yorum yapılmamış

Paylaş

TAMER

Hatay Çevre şehircilik İl Müdürlüğü değerlendirdiği bir şikâyet üzerine, biri Denizciler Mahallesi sınırları içinde yer alan Kavaklı oluk 2273 parsel ile ilgili yapıların, bir diğeri Denizciler Bitişik mıntıkası içinde yer alan 1707 sayılı parseldeki yapıların imar mevzuatına aykırı olarak yapıldığına dair görüş bildirdiği ve bu konuda farklı tarih ve sayılarla gönderdiği yazılarla İskenderun Belediyesini uyardığı ve “yeniden değerlendirin” dediği ortaya çıktı.

Hatay Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü- İmar ve Planlamadan sorumlu Şube Müdürlüğü’nün 30.03.2017 tarihinde dağıtımlı olarak gönderdiği ve Denizciler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Kavaklıoluk 2273 nolu parselde bulunan inşaatlarla ilgi ilk yazısında şu ifadelere yer verildi.

“İskenderun Belediyesi denizciler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Kavaklıoluk 2273 Nolu parselde bulunan inşaatlarla ilgili bahse konulu parselin, onaylı imar planında Ayrık 5 kat, ön bahçe 5 metre yan bahçe 3.5 metre TAKS:0,35, KAKS: 1.75 olacak şekilde planlandığı, 31.12.2015 tarih ve 1145/459 sayılı ruhsat no ile yapı ruhsatının düzenlendiği, yapı ruhsatının yol kotu kat sayısının 7 kat olduğu görülmektedir.

Denizciler Uygulama İmar Plan Notlarında Konut Alanlarında “ Emsal ve Ayrık (Ayrık ikiz) Yapı Nizamlarında oluşturulacak imar parsellerinde, 2000 m2 ve üzeri parsel veya adalarda % 10 emsal artışı ve max. Kat yükseliğine 3 kata kadar ilave edilir. Fakat hiçbir şartta yapı yüksekliği 15 geçemez.” Denilmektedir.

İlimiz İskenderun Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Kavaklıoluk 2273 nolu parselin 2290,1 m2 olduğu, imar planında yapı nizamının Ayrık Yapı Nizamında, TAKS ve KASK olduğu anlaşılmaktadır.

Denizciler Plan notlarının hem emsal hem de Ayrık yapı Nizamı olan parseller veya adalar için geçerli olduğu, söz konusu parselde emsal değil, TAKS/KASK olarak planlandığından bu plan notunun uygulanamayacağı, ayrıca bu plan notunun imar planı bütünlüğünü bozucu olduğu,  kent siluetini etkilendiği değerlendirilmekte olup, nüfus projeksiyonuna, sosyal ve teknik alt yapı alanlarına ilişkin bir etüt yapıldığına ilişkin herhangi bir belgeye, ilgi © yazınız ve eklerinde rastlanmadığından, 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili yönetmenlikleri hükümleri çerçevesinde, konunun yeniden değerlendirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ve rica ederim. Halil Ergin Çevre ve Şehircilik İl Müdür V.”

Hatay Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü- İmar ve Planlamadan sorumlu Şube Müdürlüğü,  yine 07.04.2017 tarihinde dağıtımlı olarak gönderdiği ve Denizciler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Bitişik Mıntıkası 1707 sayılı parselde bulunan yapı ile ilgili olarak İskenderun Belediyesine gönderdiği bir başka uyarı ve “değerlendirin”  yazısında ise şu ifadelere yer verdiği görüldü;

“İlgi a) 16.02.2017 tarihli vatandaş dilekçesi.

  1. b) 24.02.2017 tarih ve E.1423 sayılı Dağıtımlı yazımız.
  2. c) 09.03. 2017 tarih ve 1310 sayılı İskenderun Belediye Başkanlığı’nın yazısı.

İlgi (a) dilekçede ilimiz İskenderun İlçesi Denizciler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Bitişik Mıntıkası 1707 sayılı parselde bulunan yapının imar mevzuatına aykırı yapıldığı, parsel bazında imar planı tadilatı yapılarak yoğunluk arttırılması suretiyle sosyal ve teknik donatı alanları ayrılmadığı, kişiye yönelik plan tadilatı yapıldığı iddiası ve yakınmaları yer almakta olup, İskenderun Belediye Başkanlığı’nın ilgi (c) sayılı yazısı ve ekleri üzerine inceleme yapılmıştır.

İskenderun Belediye Başkanlığı’nın ilgi ( c ) sayılı yazı ekinde, İskenderun İlçesi Denizciler Mahallesi Bitişik Mıntıkası 1707 nolu parsel, mülga Denizciler Belediye Meclisinin 04.05. 2012 tarih ve 36 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile Ayrık 5 kat konut alanı iken Emsal 1.75 hmax: 15.50 m. Olarak planlandığı, onaylanan uygulama imar planı plan notlarında, “ Bir yapı adasının tamamı ya da birbirinden kopuk olmayan bir parçası olarak toplam alanı 2000 metrekareden az olmamak ve yatay mülkiyeti uygulanmak ( Bu uygulamada yapı adasının 2000 metrekareden küçük olmayan bir bölümü tek  parsel olarak kabul edilir.) kaydıyla yapılacak toplu uygulamalarda  bu uygulamanın yapıldığı alan orta ve seyrek yoğunlukta olmak kaydıyla hmax 21.50 m. Olabileceği”  hükmünün yer aldığı, söz konusu parsele 24.04.2013 tarih ve 2013/44, 45, 46 ve 47 nolu yapı ruhsatlarının, 31.07. 2013 tarih ve 2013/72 2013/73, 2013/74 nolu tadilat ruhsatlarının düzenlendiği, yapı ruhsatlarında yol kotu üstü kat sayısının 7, yapı yüksekliğinin 21 metre olduğu, Mülga Denizciler Belediye Meclisinin 06.12. 2013 tarih ve 73 sayılı Meclis  Kararı, İskenderun Belediye Meclisinin 07.01.2014 tarih ve 30 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planında söz konusu parselin Ayrık 5 Kat konut alanı, ön bahçe mesafesi 5 metre, yan bahçe mesafesi 3.5 metre, TAKS:0.35, KASK: 1.75 olacak şekilde planlandığı, 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı notlarında, “konut alanlarında, emsal ve ayrık (ayrık-ikiz) yapı nizamlarında oluşturulacak imar parsellerinde; 2000 m2 ve üzeri parsel veya adalarda %10 emsal artışı ve kat yüksekliğine max. 3 kata kadar ilave edilir, fakat hiçbir koşulda yapı yüksekliği 15 katı geçemez” denilmekte olduğu görülmektedir.

İskenderun İlçesi Denizciler Mahallesi Bitişik Mıntıkası 1707 nolu parsele düzenlenen yapı ruhsatlarının incelenmesinde, yapı ruhsatına esas imar planı onay tarihinin 04.05.2012 olduğu görüldüğü, 04.05. 2012 tarih ve 36 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Mülga Denizciler Belediye Meclisinin 06.12.2013 tarih ve 73 sayılı Meclis kararı, İskenderun Belediye Meclisinin 07.01.2014 tarih ve 30 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı plan notlarının incelenmesinde söz konusu plan notlarının plan bütünlüğünü, düzenini bozucu nitelikte olduğu, kentsel üst yapı ve alt yapı etkilendiği, kentsel sosyal ve teknik altyapı alanları, nüfus projeksiyonu etkileyecek nitelikte olduğu, kentsel sosyal ve teknik altyapı alanına yönelik herhangi bit etüt yapılmadığına dair bilgi ve belgeye rastlanılmadığı anlaşılmaktadır.

3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmenlikleri (Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmenliği, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliği) hükümleri çerçevesinde konunun yeniden değerlendirilmesi hususunda: Gereğini arz, bilgilerinize arz/rica ederim. Halit ERGİN Çevre ve Şehircilik İl Md. V.”

PUSULA İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA SORUYOR!

Hatay Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün birimlerine yapılan şikâyetleri değerlendirme kapsamında tarafınıza bildirdiği görüşlerle alakalı yukarıda adı geçen Parseller üzerindeki inşaatlarla ilgili bu güne kadar İmar Mevzuat Hükümlerine göre ne gibi işlem yaptınız? Diye soruyor,  kamuoyunu bilgilendirmek maksatlı haber yapmamız adına  varsa yaptığınız bir işlem tarafımıza göndermenizi  arz ve talep ediyoruz. (Pusula Haber)

MOLLA


Paylaş
Kategori:
Etiketler:

Bir cevap yazın

altun-hali