Erzin Organize Sanayi Bölgesi Kazı Dolgu İhalesi İlana Çıktı

Yayım tarihi:  /   Son güncellenme  /   Yorum yapılmamış

Paylaş

Erzin Organize Sanayi Bölgesi Kazı Dolgu İhalesi İlana Çıktı

İhale 25 Ekim ‘de Yapılacak

Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesi alanına ait Parsel Toprak İşleri (Kazı ve Dolgu) Yapım işi, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek. İhaleye katılmayı düşünenler için İhale İlan Metni;

Ekonomi Haberi

İhale 25 Ekim ‘de Yapılacak

 

HATAY ERZİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

 

Yönetim Kurulu Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesi alanına ait Parsel Toprak İşleri (Kazı ve Dolgu) Yapım İşi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

 

1- İdarenin Adresi : Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:17 Antakya/HATAY

 

2- İhale konusu yapım işinin

 

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet “Erzin OSB Parsel Toprak İşleri (Kazı ve Dolgu) (6 Adet Menfez, Anayol, Yol1, Yol2, Yol3, Yol4, Yol5, Yol6, Yol7, P1/1, P1/2, P1/3, P1/4, P2/1, P2/2, P3/1, P3/2, P3/3, P3/4, P4, P5, P6/1, P6/2, P6/3, P7/1, P7/2, P8/1, P8/2, P9, P10, P11/1, P11/2, P11/3, P12/1, P12/2, P13, P14, P15, P16, P17) Yapım İşi

 

 1. b) Yapılacağı yer : Turunçlu Mahallesi Erzin/HATAY

 

 1. c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 

 1. d) İşin süresi : İşyeri tesliminden itibaren 180 takvim günü.

 

3- İhalenin

 

 1. a) Yapılacağı yer : YİKOB Toplantı Salonu Kat:2 Saat : 14.30 Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:17 Antakya/HATAY adresinde.

 

 1. b) Tarihi ve saati : 25/10/2019 – Saat 14.30

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 

 1. A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

 

 1. B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

 

4) İş Deneyim Belgesi.

 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az 50’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir.

 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yapım İşlerinde Benzer İş Tebliği Listesinde bulunan AXVIII. GRUP İşleri.

 

5) İdari Şartnamede belirtilen Tesis, Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmanlar ve teknik personele ait noter onaylı taahhütname.

 

 1. C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

 

1-) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

 

2-) İş hacmini gösteren belgeler

 

 

 

 1. D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

 

 1. E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

 

 1. F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

 

 1. G) Teklif bedelinin 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, Hatay Erzin OSB adına alınacak Geçici Teminat Mektubu veya OSB hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu.

 

 1. H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

 

İhale dokümanı Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı İhale Komisyonu-Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi (YİKOB Hizmet Binası 5. Kat Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Odası) No:17  Antakya/HATAY odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

 

 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu ve diğer istenilen belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 14.30’a kadar, Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı İhale Komisyonu-Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi (YİKOB Hizmet Binası) No:17 2. Kat Toplantı Salonu Antakya/HATAY verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

 

5- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

 

8- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

 

9- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

 

10- Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

11- İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Hatay Erzin OSB’den herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Hatay Erzin OSB, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

 


Paylaş
Kategori:
Etiketler:

Bir cevap yazın

altun-hali